Mesafeli Satış Sözleşmesi

Güncellenme tarihi 24.12.2020

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  1. A. ‘TÜKETİCİ/ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

ADI SOYADI :
ADRES :

  1. B. ‘SATICI’; (sözleşmede bundan sonra “MİKROPOR” olarak anılacaktır)

TİCARET ÜNVANI : MİKROPOR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRES : Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Caddesi No:4

Sincan ANKARA

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimlerin karşılarında yazılı açıklamaları ifade ettiği kabul edilmiştir.

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

SATICI : Ticari faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

ÜRÜN: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı,

ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, MİKROPOR’a ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine göre tarafların hak ve sorumluluklarını düzenler.

Sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Kampanya şeklinde belirli süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı:MİKROPOR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres:Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Caddesi No:4 Sincan ANKARA
Telefon:0 312 267 07 00
Eposta: miaair@mikropor.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi :
Teslimat Adresi :
Telefon :
Eposta adresi :

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı :

Adres :
Telefon :
Eposta adresi :

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

1. Ürünün temel özellikleri (türü, miktarı, marka-modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır.

7.2. Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. 

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek kişi :

Fatura Adresi :

Sipariş Tarihi :

Teslimat tarihi : Sipariş onayından itibaren 14 gün

Teslim şekli : MNG Kargo A.Ş. ile

7.3. Ürünün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti MİKROPOR tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Adı Soyadı :

Adres :
Telefon :
Eposta adresi :
Fatura teslim: E Arşiv Fatura sipariş teslimatı sırasında ALICI’nın fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecek, ayrıca ALICI’nın mail adresine gönderilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, MİKROPOR’a ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.ALICI Ön Bilgilendirmeyi iş bu sözleşme kurulmadan önce elektronik ortamda teyit etmiştir.ALICI siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 14 günlük süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. MİKROPOR, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. MİKROPOR’un, sipariş konusu ürünü teslim etmesi olağanüstü durumlar ve mücbir sebepler nedeniyle imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi halinde, MİKROPOR’un sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından MİKROPOR’a ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri MİKROPOR’a ait olacak şekilde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. MİKROPOR, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini MİKROPOR’dan talep edebilir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın banka havalesi ile yaptığı ödemelerde, sipariş bedeli 7 gün içinde kendisine banka havalesi ile ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, sipariş bedeli siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, MİKROPOR tarafından kredi kartına iade edilen tutarın ALICI hesabına yansıtılmasında sürecin banka tarafından işletildiğini, MİKROPOR tarafından bankaya iade edilen sipariş tutarının  ALICI’nın hesaplarına intikal etmesinin bankanın insiyatif ve tasarrufunda olduğunu, muhtemel gecikmelerden dolayı MİKROPOR’u sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. MİKROPOR’un, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle MİKROPOR’un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, MİKROPOR, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini veya kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise MİKROPOR, siparişi iptal etme hakkını kullanabilir.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde, MİKROPOR’a bildirmek şartıyla hiçbir hukuki sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar MİKROPOR’a aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 2 (iki) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) MİKROPOR, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 2 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında MİKROPOR’un zararlarını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürünün kullanma kılavuzu, kullanma talimatı ile usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

11. CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde ALICI cayma hakkını kullanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

a-ALICI’nın cayma hakkını kullanma talebinden itibaren ürünün 10 gün içinde iade edilmemesi,

b-Ürünün aksam ve aksesuarlarının (uzaktan kumanda, iç gövdede mevcut aksam, filtre gibi) eksik teslim edilmesi,

c-Ürünün yeniden satışına engel olacak biçimde zarar görmesi,

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yapması sonucunda banka nezdinde temerrüde düşmesi durumunda, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı MİKROPOR’un uğradığı zararı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Hakem heyetlerinin görev sınırı üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemelerine veya bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurmak mümkündür.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. 

SATICI: MİKROPOR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALICI:

TARİH:

Scroll to Top